Chào mừng các bạn ghé thăm công ty cổ phần tư vấn xây dựng T668

QUY CHẾ Làm việc của chi bộ Công ty CP Tư vấn Xây dựng T668 nhiệm kỳ (2011 - 2015)

Đăng lúc: Thứ tư - 07/12/2016 10:15 - Người đăng bài viết: T668com
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 100/QĐ-TW ngày 04 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí tư TW quy định về chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân). Căn cứ Nghị quyết chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng T668, Ban chi uỷ ban hành quy chế làm việc của chi bộ như sau:

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 1: Chức năng: Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng T668 là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng quản trị và ban giám đốc nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở Doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, chủ doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

Điều 2 : Nhiệm vụ 

1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng:

- Lãnh đạo Đảng viên, người lao động trong Doanh nghiệp và tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên trong Hội đồng quản trị và ban giám đốc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hợp đồng và các thoả ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên Đảng viên và các thành viên trong doanh nghiệp phấn đấu vì mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh, làm thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, chủ doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp và nhân phẩm của người lao động .

- Lãnh đạo đảng viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ kiến thức khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, ý thức tôn trọng pháp luật và tinh thần lao động có kỷ cương, kỷ luật.

- Lãnh đạo đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các mặt công tác xã hội trong doanh nghiệp. Ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, HIV/AIDS, mại dâm. Đề xuất, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền những vấn đề cần thiết liên quan đến doanh nghiệp.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng:

- Tuyên truyền, giáo dục Đảng viên, người lao động và các thành viên trong doanh nghiệp hiểu rõ và tự giác chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp; phát huy truyền thống yêu nước và ý thức trách nhiệm của công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; động viên người lao động tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn; nghiệp vụ; xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ giữa các thành viên trong doanh nghiệp, từng bước nâng cao giác ngộ giai cấp, lý tưởng xã hội chủ nghĩa của người lao động.

- Tuyên truyền, vận động, thuyết phục và bằng hoạt động có hiệu quả của tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng, làm cho Đảng viên, quần chúng trong doanh nghiệp nắm vững chủ trương của Đảng, nhà nước ta là : Tạo điều kiện và khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển; kinh tế tư nhân bình đẳng với các thành phần kinh tế khác và là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân; phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:

- Lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể quần chúng khác trong doanh nghiệp vững mạnh, thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước và  điều lệ của mỗi đoàn thể; tham gia ý kiến với chủ doanh nghiệp, giám đốc trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, giáo dục, động viên đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn kịp thời trao đổi với chủ doanh nghiệp, giám đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành; ngăn ngừa và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện chia rẽ, phân hoá trong cộng đồng người lao động; tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền để sử lý đúng đắn các vụ tranh chấp trong doanh nghiệp.

4. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Xây dựng cấp uỷ và đội ngũ cán bộ Đảng, đoàn thể có đủ phẩm chất, năng lực và hoạt động có hiệu quả, được Đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

- Chủ động đề xuất với cấp uỷ cấp trên xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

- Chủ động tham gia ý kiến với chủ doanh nghiệp, giám đốc trong việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý, lao động kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ trong doanh nghiệp.

5. Xây dựng tổ chức Đảng:

- Cấp uỷ đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng và đạo đức tư cách của người Đảng viên.

- Giáo dục Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, tích cực học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển Đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn, quy trình; chú trọng phát triển Đảng viên trẻ, thành viên trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng cấp uỷ có năng lực, hoạt động có hiệu quả. Định kỳ hàng năm cấp uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên. Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHI UỶ

Điều 3: Cấp uỷ là cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa 2 kỳ đại hội, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh của toàn chi bộ, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết và chương trình hành động của chi bộ.

Điều 4: Nhiệm vụ của Ban chi uỷ

1. Dự thảo nghị quyết chi bộ và quyết định các chủ trương, biện pháp về công tác xây dựng Đảng; xây dựng củng cố các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đơn vị, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

2. Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và lãnh đạo thực hiện chương trình công tác đó.

3. Bàn bạc, thảo luận, quyết định phương hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh, công tác an ninh quốc phòng và an ninh trật tự trong doanh nghiệp

4. Hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm ban chi uỷ nghe và cho ý kiến với chủ doanh nghiệp, giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

5. Lãnh đạo chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chuyên đề báo cáo Đảng bộ cấp trên; chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của ban chi uỷ và sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị các nội dung cho đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

6. Xem xét, đề nghị khen thưởng đối với những Đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý kịp thời những đảng viên có vi phạm.

7. Ban hành, bổ sung và sửa đổi quy chế làm việc của chi bộ.

Điều 5: Phân công trách nhiệm cấp uỷ

1. Bí thư chi bộ:

- Chịu trách nhiệm trước chi bộ và cấp uỷ cấp trên về toàn bộ hoạt động của chi uỷ, chi bộ; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ mỗi quan hệ với Đảng bộ cấp trên, với ngành dọc, Đảng bộ, chính quyền địa phương nơi trụ sở cơ quan làm việc.

- Nắm và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là báo cáo viên của chi bộ; chủ động đề xuất với Ban chi uỷ các biện pháp xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động tham gia ý kiến với hội đồng quản trị, giám đốc về chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách cán bộ.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất với ban chi uỷ trong việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của chi bộ; cùng cấp uỷ xây dựng dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

- Chủ trì và chuẩn bị nội dung họp cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6: Chế độ làm việc

1. Chi uỷ, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

2. Điều hành hội nghị chi bộ do tập thể ban chi uỷ, tuỳ tính chất và nội dung của cuộc họp ban chi uỷ phân công từng uỷ viên phụ trách từng công việc cụ thể.

3. Cấp uỷ, chi bộ và tổ đảng họp định kỳ mỗi tháng 1 lần ( Không kể họp đột xuất)

- Chi bộ sinh hoạt từ 15 đến 25 hàng tháng.

Điều 7: Mối quan hệ công tác

1. Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp:

Chịu sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, định kỳ báo cáo đầy đủ kịp thời hoạt động của chi bộ với đảng uỷ cấp trên. Đồng thời vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ cấp trên vào tình hình thực tế hoạt động của chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Đối với chủ doanh nghiệp, giám đốc:

- Cấp uỷ, chi bộ xây dựng và thực hiện mối quan hệ hợp tác với chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc để thực hiện các mặt công tác, tạo ra sự đồng thuận vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

- Hàng quý, cấp uỷ chủ động trao đổi với chủ doanh nghiệp, giám đốc ý kiến của Đảng viên và người lao động về tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các thoả ước, hợp đồng lao động, các chính sách, chế độ trong doanh nghiệp, tâm tư nguyện vọng của người lao động và bàn biện pháp phối hợp giải quyết.

3. Đối với các đoàn thể quần chúng:

Định kỳ hàng, quý hoặc khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

4. Đối với các tổ chức Đảng, cơ quan quản lý cấp trên và chính quyền địa phương:

Chi bộ trong doanh nghiệp chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp uỷ cấp trên trực tiếp về mọi mặt; xây dựng mối quan hệ với cơ quan quản lý cấp trên, với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đóng và nơi Đảng viên cư trú để phối hợp công tác và quản lý Đảng viên.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Ban chi uỷ chi bộ tổ chức quán triệt hướng dẫn thực hiện quy chế này đến Đảng viên trong chi bộ. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh thì chi uỷ, chi bộ xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 9: Đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy chế này, Ban chi uỷ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Tác giả bài viết: Đặng Hà
Từ khóa:

chi bộ, công ty

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
  • Liên hoan giao lưu văn nghệ khối liên cơ quan 4
  • Liên hoan giao lưu văn nghệ khối liên cơ quan 3
  • Liên hoan giao lưu văn nghệ khối liên cơ quan 2

tư liệu video


Hình ảnh hoạt động của công ty


   

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng T668

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T668
Địa chỉ: SN 05 + 06A - đường Bản Cọ - Phường Chiềng An - TP Sơn La
Tel: (022)2.210.986; Fax: (002)3.751.520
Email: T668com@yahoo.com.vn